Language Selection

Kërko

PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE

PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE

a- Diga – galeri – tunele hidraulike.

b- Furnizim me ujë – kolektorë shkarkimi.

c- Ujësjellës kanalizime urbane - rurale.

d- Vepra ujitje – kullimi – impiante vaditëse – diga deri 10m - damba.

e- Vepra të trajtimit të ujit.

f- Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi – kulla ekuilibri– porte - pontile.

g- Vepra naftësjellës – gazsjellës – vajsjellës etj.